För upphandlare

Vad kan jag hjälpa er med?

Jag kan bidra med ett leverantörsperspektiv. Mina råd kan hjälpa er att optimera krav för att få bästa urval av leverantörer och slippa avtalsproblem. Jag kan ha rollen som bollplank eller granskare vid framställning av upphandlingsunderlag.

Vad låter sig kontrolleras och hur?

Min kunskap att i grunden förstå företags och projekts förutsättningar och villkor kan ge er förutsättningar att ställa krav som ger rätt styrmedel för att tidigt identifiera avvikelser och korrigera dessa.

Finns det orimliga krav?

Anbudsgivare upplever ofta att det ställs orimliga krav då det gäller insatstider, påföljders proportioner och villkor för skadestånd. Det är ofta en fråga om olika referensramar inte bara subjektiva åsikter. Orimligheten består ofta av sammansatta krav vars delar finns på olika ställen i anbudsunderlaget. Krav som vart och ett inte behöver vara orimligt i ett annat sammanhang.

Stort eller marginellt problem

Att orimliga krav förekommer är branschens aktörer överens om. Jag deltog under flera år i branschförhandlingar mellan köpar- och säljorganisationer för att komma tillrätta med problemen och är därför väl förtrogen med hur de flesta leverantörer ser på den här typen av frågor. Resultatet i form av de s.k. IT-mallarna har förutsättningar att på sikt minska problemen. De täcker emellertid inte allt, används ännu av få och implementeras långsamt.

Orsak till överprövning

Hur stor andel av överprövningar som går att härleda till orimliga krav som ändrats vid avtalsskrivande är oklart. Säkert är att både köpar- eller säljorganisationer helst vill undvika utdragna förhandlingar och rättsliga processer.

Gör rätt från början

Bäst är att arbeta bort orimliga krav från början.  Det är sådant jag kan bena ut.

Förstår både både köp och sälj

Min erfarenhet från rollerna inköpare, projektledare, upphandlingskonsult, säljare, kundansvarig och anbudsansvarig samt från branschförhandlingar mellan köp- och säljorganisationer ger en unik erfarenhet och förståelse för olika parters förutsättningar.