För projektägare

Vad kan jag hjälpa till med ?

Jag hjälper er att införa styrformer som möjliggör hantering av de ofta motstridiga krav som ställs på projekt – i roller som coach eller mentor till beställare, systemägare, styrgrupper och projektledare.

Väl styrda projekt lika viktigt som väl genomförda anskaffningar

IT affärer handlar ju lika mycket om att genomföra avtal som att upphandla och sälja.  Då avtalet är klart ska parterna prestera. Projekten som följer på avtal avgör om affären blev lyckad eller inte.

Avtal och tilläggsintressen

Jag kan hjälpa både beställare och utförare att identifiera de tilläggsfaktorer som i regel inte står i avtal men som potentiellt kan få stor inverkan på möjligheten att leda projekt. Alltså i hög grad frågor som styrgruppsmedlemmar måste kunna hantera.

Att tydliggöra och komma överens om alla relevanta faktorer och hur de hanteras underlättar också de byten av styrgruppsmedlemmar, projektledare och projektdeltagare som alltid sker i litet större projekt.

Säkra upp genom rätt agendor och innehåll

Hur man löpande ska hantera faktorer som t.ex. prognoser, färdigställandegrad, personalbyten, tillgänglighet, beläggning, resursutnyttjande och stillestånd är bra att vara överens om från början i alla led. Viktiga frågor som har stor betydelse för kvalitet och ekonomi och samtidigt frågor där det inte är givet att alla har samma referensramar. Viktigt att styrgrupper är medvetna, överens och ställer konsekventa krav på projektledning.

Arbetsmetodik måste förankras och införas på flera plan och hos både beställande och utförande parter innan man startar projekt. Det räcker inte med att tillsätta projektledare.

Relevanta och hanterbara mått och verktyg

Avgörande för kvaliteten i planering och uppföljning är hur planer dimensioneras och uppföljning mäts. Lika viktigt är att projekten förses med smidiga redovisningsmetoder som inte tar för mycket kraft för projektdeltagare och projektledare. Det är inte i första hand en fråga om att använda vissa typer av program. Tvärtom leder det ofta till fel fokus. Verktygsvalen måste underordnas redovisningskraven.

Min erfarenhet – er trygghet

Jag har mycket lång erfarenhet från att själv leda projekt till fast pris som vunnits under konkurrens och att samtidigt få både nöjda beställare och leverera ekonomiskt resultat enligt budget.  Jag har också hjälpt kunder att handla upp IT-lösningar, med de strategier som föregått upphandlingarna och deltagit i de styrgrupper som följt på upphandlingarna. På senare är har jag haft rådgivande roller för att stötta projektledare och styrgrupper.