För anbudsgivare

Vad kan jag hjälpa er med ?

Jag kan åta mig roller som affärsprojektledare och coach eller för punktinsatser t.ex. avseende affärsanalys och riskhantering.

Ökade vinstmöjligheter

Min erfarenhet hjälper er att bättre förstå alla krav och därmed bidra till en mer insiktsfull affärslösning och riskhantering. Bättre förståelse för kundernas behov ökar i sin tur chansen för tilldelning.

Bättre marginaler

Med min hjälp får ni en säker plan från början. Ni slipper att bromsas upp av sent uppkomna flaskhalsar och därmed onödig tidspress under anbudsframställningen.

Fokusera på de avgörande frågorna direkt

Kort anbudstid medför att arbete måste delas upp och ske i parallella i processer för att hinnas med.  Det handlar t.ex. om att prioritera juridisk granskning, prissättning och kontakter med upphandlare.

Bättre beslut

Omfattande anbud kräver successiva beslut på olika nivåer hos anbudsgivaren med olika krav på information och beredskap hos anbuds-teamet för att hantera nya direktiv.

Identifikation av kostnadsdrivande och oklara frågor måste identifieras tidigt både ur ett juridiskt och IT perspektiv. Risker måste mitigeras. Den möjliga konsekvensen att ej lämna ett påbörjat anbud måste beslutas tidigt.

Konkurrenskraft, kvalitet och lönsamhet

Anbudspriset måste vara konkurrenskraftigt, täcka alla kostnader under avtalstiden, ta höjd för framtida kostnadsökningar, alltid ge ett bidrag och aldrig negativt kassaflöde.

Anbudssvaren måste tas fram och kvalitetsgranskas i etapper för att svara uttömmande samt innehållsmässigt- och språkligt korrekt.

Trygga dialogen med partners

Innebär anbudet anlitande av underleverantör måste också åtagande, ersättning och arbetsmoment fördelas och säkras upp juridiskt mellan parterna.

Om en samarbetspartner inte är svensktalande tillkommer översättning av förfrågnings-underlag, anbudssvar och samarbetsavtal.

Lång erfarenhet – er trygghet!

Min rutin gör att arbetet kommer igång snabbt och säkert. Plan, processer för svar, pris, risk och beslut är oftast igång inom någon dag. Jag är också van att hantera arbetet med svenska och utländska partners och jurister.